Terms and conditions

Termeni si conditii de utilizare a site-ului addezia.com și de participare la evenimentele organizate de Institutul pentru Studiul si Tratamentul Traumei (ISTT) & Business Resilience Enterprise SRL (BRE) 

Prezentul document (denumit in continuare „Termeni si Conditii”) contine termenii si conditiile de utilizare ale site-ului  www.addezia.com  si stabileste care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul www.addezia.com, sau poate utiliza in orice mod serviciile oferite prin intermediul acestui site. 

Toti utilizatorii acestui site cat si participantii la serviciile / evenimentele organizate de ISTT si/ sau BRE se obliga sa respecte prevederile cuprinse in „Termeni si Conditii”. Utilizarea site-ului implica acceptarea neconditionata a acestor „Termeni si Conditii”. In situatia in care nu sunteti de acord cu prevederile din „Termeni si Conditii”, va rugam sa nu continuati navigarea pe acest site si nici inscrierea la serviciile/ evenimentele organizate de ISTT si/ sau BRE. 

In intelesul Termenilor si Conditiilor: 

 • „Site” inseamna site-ul de internet: www.addezia.com  
 • „Administratorul Site-ului” este Business Resilience Enterprise SRL cu sediul in Bucuresti, strada Bulugea Gheorghe Cap., nr 12, ap 2, sector 2; 
 • „Serviciul” / „evenimentul” inseamna orice serviciu/ eveniment/ activitate (ex. asistare psihologica) oferit/a pe Site; 
 • „Utilizatorul” inseamna orice persoana care viziteaza sau acceseaza Site-ul, sau care doreste sa participe si sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv Serviciul/ Evenimentul. 

Neacceptarea acestor Termeni si Conditii ori a oricarei prevederi din cuprinsul acestora, astfel cum acestea sunt formulate in prezentul act, atrage obligatia Utilizatorului de a inceta de indata accesarea Site-ului. Accesarea sau vizitarea in continuare a Site-ului, a oricarei pagini din acesta si/ sau utilizarea Serviciului/ Evenimentului, precum si a oricarei componente a acestora este considerata si constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din cuprinsul acestora. 

Drepturile asupra continutului Site-ului 

Continutul si elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv, dar fara a se limita la acestea, intreg continutul in format text si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) apartin ISTT si/ sau BRE si partenerilor sai si reprezinta continutul Site-ului. 

Utilizatorii inteleg si accepta ca toate informatiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ si orientativ, si ca Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere in niciun caz si in niciun mod pentru veridicitatea si validitatea Continutului Site-ului, sau pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestuia. 

Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Adminstratorul Site-ului si partenerii sai le detin asupra/ in legatura cu Site-ul, Continutul acestuia, Serviciul/ Evenimentul, orice modul sau componenenta a acestora sau in legatura cu utilizarea acestora. Utilizatorii inteleg si accepta ca, in cazul incalcarii vreuneia dintre prevederile de mai sus in orice masura, vor putea fi trasi la raspundere fata de autorii/ proprietarii Continutului Site-ului. 

Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fara nicio intentie directa ori indirecta privind obtinerea de profituri sau castiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in orice alte scopuri decat cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al Administratorului Site-ului. 

Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia totala sau partiala, integrala sau modificata a continutului acestui Site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in orice alte scopuri decat cele personale. 

Administratorul Site-ului isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/ sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a continutului Site-ului in orice scopuri decat cele personale pot fi trimise la adresa de e-mail contact@addezia.com

Orice incercare de a modifica continutul site-ului www.addezia.com sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza site-ul www.addezia.com , va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului si va atrage dupa sine cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat acest fapt. 

Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii in orice mod si in orice masura a oricarora din prevederile Termenilor si Conditiilor, Administratorul Site-ului va putea opta in mod discretionar pentru suspendarea totala sau partiala a accesului Utilizatorului la orice Serviciu/ Eveniment al Site-ului, ori pentru modificarea in orice mod a unui asemenea continut, pentru interzicerea definitiva a accesului la una sau mai multe dintre facilitatile oferite de Site, fara niciun fel de atentionari sau notificari prealabile si fara a fi necesare orice alte formalitati in acest sens. 

Nota de informare privind protectia datelor personale 

Daca doriti sa folositi formularul de contact pentru a transmite un mesaj, va fi necesar sa introduceti: 

 • nume si prenume, 
 • adresa de e-mail 
 • numar de telefon (optional) 

Continutul site-ului www.addezia.com, imaginea grafica a acestuia, inclusiv toate elementele grafice, constituie proprietatea integrala a ISTT si/ sau BRE si este de aceea protejat prin drepturi de autor, conform legilor in vigoare. Este interzisa orice copiere sau publicare a continutului site-ului www.addezia.com pe alte site-uri, retele media, cu exceptia cazului in care exista acceptul scris al administratorului site-ului in acest sens. 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentul general privind protectia datelor, dupa cum este detaliat în continuare. 

Prelucrare de informatii cu caracter personal 

Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul sau Regulamentul general privind protectia datelor) stabileste normele referitoare la protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si normele referitoare la libera circulatie a datelor cu caracter personal. De asemenea, regulamentul asigura protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice si in special a dreptului acestora la protectia datelor cu caracter personal. 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 Dreptul de acces al persoanei vizate – Art. 15 al Regulamentului general privind protectia datelor 

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii: 

 1. scopurile prelucrarii; 
 1. categoriile de date cu caracter personal vizate; 
 1. destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; 
 1. acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; 
 1. existenta dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii; 
 1. dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; 
 1. in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, orice informatii disponibile privind sursa acestora 

Dreptul la rectificare – Art. 16 al Regulamentului general privind protectia datelor 

Persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. 

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – Art. 17 al Regulamentului general privind protectia datelor 

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: 

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 
 1. persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea […], si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; 
 1. persoana vizata se opune prelucrarii) si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea  
 1. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
 1. datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine operatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul; 
 1. datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale mentionate la articolul 8 alineatul (1) din Regulament. 

Dreptul la restrictionarea prelucrarii – Art. 18 al Regulamentului general privind protectia datelor 

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri: 

 1. persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor; 
 1. prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; 
 1. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau 
 1. persoana vizata s-a opus prelucrarii), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate […]. 

Dreptul la portabilitatea datelor – Art. 20 al Regulamentului general privind protectia datelor 

Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, in cazul in care: 

 1. prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract; 
 1. prelucrarea este efectuata prin mijloace automate. 

Respectivul drept nu se aplica prelucrarii necesare pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit operatorul. 

Dreptul la opozitie – Art. 21 al Regulamentului general privind protectia datelor 

In orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f)din Regulament (respectiv atunci cand ) prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau cand prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terta) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii. Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. […] 

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment prelucrarii în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în masura în care este legată de marketingul direct respectiv.   În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop 

In cazul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica sau in scopuri statistice persoana vizata, din motive legate de situatia sa particulara, are dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc, cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini din motive de interes public. 

Procesul decizional individual automatizat– Art. 22 al Regulamentului general privind protectia datelor 

Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. 

 1. Aceste dispozitii nu se aplica in cazul in care decizia 
 1. este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un operator de date; 
 1. este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau 
 1. are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate. 

Informarea persoanei vizate cu privire la incalcarea securitatii datelor cu caracter personal– Art. 34 al Regulamentului general privind protectia datelor 

In cazul in care incalcarea securitatii datelor cu caracter personal este susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, operatorul informeaza persoana vizata fara intarzieri nejustificate cu privire la aceasta incalcare. 

Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere– Art. 77 al Regulamentului general privind protectia datelor 

Fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau judiciare, orice persoana vizata are dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, in special in statul membru in care isi are resedinta obisnuita, in care se afla locul sau de munca sau in care a avut loc presupusa incalcare, in cazul in care considera ca prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizeaza incalca. Regulamentul general privind protectia datelor.În România, autoritatea competenta este la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, http://www.dataprotection.ro/

Securitatea datelor cu caracter personal 

Prin masurile tehnice si organizatorice implementate, datele cu caracter personal sunt protejate împotriva accesului, divulgării, utilizarii, modificarii sau distrugerii neautorizate de către orice persoană fizica sau juridica. 

ATENTIE: exista o serie de exceptii privind exercitarea drepturilor mentionate mai sus si pot fi aplicate anumite restrictii atunci cand, conform art. 23 al Regulamentului general privind protectia datelor, o astfel de restrictie respecta esenta drepturilor si libertatilor fundamentale si constituie o masura necesara si proportionala intr-o societate democratica, pentru a asigura: 

 1. securitatea nationala; 
 1. apararea; 
 1. securitatea publica; 
 1. prevenirea, investigarea, depistarea sau urmarirea penala a infractiunilor sau executarea sanctiunilor penale, inclusiv protejarea impotriva amenintarilor la adresa securitatii publice si prevenirea acestora; 
 1. alte obiective importante de interes public general ale Uniunii sau ale unui stat membru, in special un interes economic sau financiar important al Uniunii sau al unui stat membru, inclusiv in domeniile monetar, bugetar si fiscal si in domeniul sanatatii publice si al securitatii sociale; 
 1. protejarea independentei judiciare si a procedurilor judiciare; 
 1. prevenirea, investigarea, depistarea si urmarirea penala a incalcarii eticii in cazul profesiilor reglementate; 
 1. functia de monitorizare, inspectare sau reglementare legata, chiar si ocazional, de exercitarea autoritatii oficiale in cazurile mentionate la literele (a)-(e) si (g); 
 1. protectia persoanei vizate sau a drepturilor si libertatilor altora; 
 1. punerea in aplicare a pretentiilor de drept civil. 

  

Pentru informatii sau sesizari cu privire la prelucrarile de date personale efectuate in cadrul  ISTT si/ sau BRE in contextul Regulamentului general privind protectia datelor, va puteti adresa cu o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata la la adresa de e-mail contact@addezia.com 

Pentru alte informatii legate de datele cu caracter personal vizitati “Politica de confidentialitate” 

Legatura cu alte site-uri 

Utilizatorii inteleg si accepta ca Site-ul poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet, site-urile furnizorilor de produse si/sau servicii catre care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, dar fara a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile in legatura cu Continutul Site-ului, dar care nu se afla sub controlul sau indrumarea sa. 

Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere in ceea ce priveste continutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus mentionate, precum si corectitudinea si exactitatea acestora, iar Utilizatorii inteleg si accepta ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate in orice mod de catre Administratorul Site-ului. Includerea unei legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet nu implica aprobarea in vreun fel a acestora de catre Administratorul Site-ului. In momentul in care Utilizatorii acceseaza aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscand ca utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusa conditiilor stabilite de administratorii acestor site-uri. 

Limitarea raspunderii 

Administratorul Site-ului nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres pentru continutul de orice fel al Site-ului, sau pentru intreg continutul oferit de catre Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in Site si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil. 

Administratorul Site-ului nu ofera niciun fel de garantii sau raspundere pentru Continutul Site-ului si in nicio situatie nu poate fi facut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei parte, secventa, modul al Continutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizarii acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronata a oricaror prevederi ale Continutului Site-ului. 

Utilizatorii inteleg si accepta ca furnizarea Serviciului poate fi afectata de anumite conditii obiective, precum si ca orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului „asa cum sunt”, „asa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. In consecinta, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere nici cu privire la orice informatii si date din Continutul Site-ului, inclusiv dar nu numai cele privind textul, imaginile, secventele video, avatarurile, blogurile, sau orice alta activitate legata de utilizarea, precum si niciun alt efect juridic derivand din acestea. 

Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere in eventualitatea producerii oricarei opriri, intreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori in functionarea Site-ului, in situatia unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori in furnizarea Serviciului/ Evenimentului, precum si in orice situatie in care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natura tehnica din cele mentionate mai sus se datoreaza in mod direct si exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului. 

In mod expres, Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand dar fara a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect in legatura cu Serviciul precum si din utilizarea Continutului Site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta. 

Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau prin intermediul Serviciului/ Evenimentului, precum si pentru bunurile sau serviciile furnizate de catre autorii acestor mesaje publicitare. 

In cazurile de forta majora Administratorul Site-ului si / sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc. 

Legea aplicabila. Litigii 

Drepturile si obligatiile Utilizatorilor si ale Administratorului Site-ului, prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. 

Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a municipiului Bucuresti. 

7.  Modificarea Termenilor si Conditiilor 

Utilizatorul site-ului confirma ca a fost informat in legatura cu conditiile generale si ca este de acord cu acestea. 

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Conditii sau Termenii si Conditiile in intregime, fara nici o notificare prealabila si fara a fi obligat sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori. 

Orice modificare va fi considerata ca fiind acceptata deplin si neconditionat de catre oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Site-ului si / sau utilizarea in orice mod a Serviciului. 

Procedura de reclamatii 

Reclamatiile si sugestiile privitoare la activitatea ISTT si/ sau BRE ori referitoare la serviciile/ evenimentele organizate de ISTT si/ sau BRE se pot trimite in forma scrisa astfel: 

 • la adresa de e-mail contact@addezia.com 
 • la adresa postala: pentru ISTT (strada Frederic Chopin, nr. 23, sector 2, Bucuresti), pentru BRE (strada Bulugea Gheorghe Cap., nr 12, ap 2, sector 2, Bucuresti) 

Politica De Confidentialitate 

Va rugam sa accesati sectiunea destinata Politicii de Confidentialitate https://www.addezia.com/politica-de-confidentialitate 

Contact 

Pentru mai multe detalii va rugam consultati pagina de Contact – ISTT (https://www.addezia.com/contact

Scroll to Top